top of page

Brand Analysis
& and Strategy

About 7 Steps-03.png

STEP

2

Brand Analysis & Strategy

วิเคราะห์ตัวตนของแบรนด์คุณอย่างละเอียด โดยนำข้อมูลการวิจัยจาก Research and Survey มาปรับใช้

เพื่อสร้างกลยุทธ์และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตัวตนของแบรนด์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแบรนด์ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและตรงจุดมากยิ่งขึ้น

To dive deeper into the details, please get in touch with our sales expert.

bottom of page