top of page
Chiara Mockup.jpg

HDR CREATIONS
(HDR - CHIARA - LUSSO)

Client

HDR CREATIONS

CHIARA

LUSSO FRAME

Services

  • Brand Analysis & Strategy

  • Media Strategy & Communication Strategy

  • Media Optimization & Marketing Implementation

HDR Creations แบรนด์ Interior Design & Turnkey Service ที่ต้องการสื่อสารแบรนด์ และทำการตลาดให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักมากขึ้น โดยเริ่มต้นตั้งแต่การวางกลยุทธ์ผ่านการทำ Brand Analysis และวางแผนการสื่อสารในส่วนของ Media ต่างๆ ที่จะใช้ผ่านการวาง Media Strategy ที่จะถูกนำใช้กับ HDR Creations และ Chiara กับ Lusso Frame ซึ่งสองแบรนด์ลูกที่แยกออกมาจากแบรนด์หลัก

 

เพื่อการสื่อสารและการโฆษณาแคมเปญบน Social Media ทั้งบน Facebook และ Instagram เป็นไปอย่างมีคุณภาพและแบ่งแยกบริการกันอย่างชัดเจน โดยเน้นที่ภาพลักษณ์ความ Luxury แต่ยังคงความเข้าถึงง่ายของแบรนด์เอาไว้เป็นอย่างดี

TYPE OF WORK

Brand Analysis & Strategy
Media Strategy
Communication Strategy
Social Media Management
Media Optimization

KEY VISUAL

KEY VISUAL IDEAS MOCKUP

*สื่อตัวอย่างใช้เพื่อนำเสนอให้ Mood & Tone และไอเดียชัดเจนมากยิ่งเท่านั้น   ไม่ได้นำมาใช้จริงในเชิงพาณิย์หรือการค้าแต่อย่างใด

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT